Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://gbp.dwikozy.gmina.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-07-13.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.

Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach
ul. Spółdzielcza 15
27-620 Dwikozy
tel. 15 83 11 815 e-mail gbp@dwikozy.gmina.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Krasoń, gbp@dwikozy.gmina.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 83 11 815. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Dwikozach mieści się w budynku Urzędu Gminy w Dwikozach. Budynek posiada jeden podjazd do wejścia głównego przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind.

Raport o stanie zapewnienia dostępności